ul. Komorowicka 39
43-300, Bielsko-Biała

Pn, Wt, Śr, Czw, Pt
8:00-16:00

sekretariat@bpc.pl
+48 730 65 50 50

2021-07-28

Kasa fiskalna

Każdy przedsiÄ™biorca zakÅ‚adajÄ…cy dziaÅ‚alność gospodarczÄ… musi ewidencjonować sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzÄ…cych dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej za pomocÄ… kasy fiskalnej.

Od tej reguły są jednak wyjątki, ale o tym w dalszej części.

Kiedy kasa fiskalna jest obowiÄ…zkowa?

Jeżeli jesteÅ› fryzjerem, kosmetyczkÄ…, lub sprzedajesz części i akcesoria samochodowe to już przy pierwszej transakcji na rzecz osób fizycznych musisz zarejestrować sprzedaż na kasie fiskalnej.

SzczegóÅ‚owe kryteria znajdziecie w Dzienniku Ustaw poz. 2519

Mam zakupionÄ… kasÄ™ fiskalnÄ…, co dalej?

Po zakupieniu kasy fiskalnej konieczne jest przeprowadzenie fiskalizacji i uzyskanie numeru ewidencyjnego – w przypadku kas online dzieje siÄ™ to automatycznie i nie ma obowiÄ…zku zgÅ‚aszania kasy do naczelnika urzÄ™du skarbowego, wystarczy tutaj pomoc serwisanta przy fiskalizacji i dostÄ™p do internetu.

JeÅ›li sÄ… PaÅ„stwo zainteresowani zakupem i serwisem kasy fiskalnej w Bielsku-BiaÅ‚ej i okolicach zachÄ™camy do kontaktu z naszÄ… firmÄ…. Również w tej kwestii możemy PaÅ„stwu pomóc.

 

Kto nie musi posiadać kasy fiskalnej?

Nie wszyscy jednak są zobligowani do zakupu kasy fiskalnej od początku działalności firmy.

Tacy przedsiÄ™biorcy mogÄ… skorzystać z limitu obrotów do kasy fiskalnej.

Kasa stanie siÄ™ jednak obowiÄ…zkowa, jeżeli obroty na rzecz osób fizycznych nieprowadzÄ…cych dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej przekroczÄ… w danym roku 20 000 zÅ‚.

W przypadku podatników rozpoczynajÄ…cych w danym roku prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci limit zwolnienia obliczany jest proporcjonalnie do okresu jej wykonywania.

Limit obrotów - jak go obliczyć?

Przykład 1

Pan Jan rozpoczÄ…Å‚ prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci 02.10.2020, chciaÅ‚by skorzystać ze zwolnienia ze wzglÄ™du na limit obrotów. W zwiÄ…zku z tym obliczeÅ„ należy dokonać w nastÄ™pujÄ…cy sposób:

Liczba dni wykonywania działalności to 91

20 000/366 (dni w roku) x 91 (dni wykonywania działalności) = 4 972, 67 zł.

Panu Januszowi przypada zwolnienie z kasy, jeÅ›li jego sprzedaż w tym roku na rzecz osób fizycznych nie przekroczy 4 972,67 zÅ‚.

Jeżeli przedsiÄ™biorca korzystaÅ‚ ze zwolnienia do 20 000 zÅ‚ i przekroczyÅ‚ ten limit np. w maju – jest zobowiÄ…zany do zakupu kasy w ciÄ…gu 2 miesiÄ™cy od miesiÄ…ca w którym zostaÅ‚ przekroczony limit – czyli zakupić kasÄ™ musi do 1 sierpnia.

 

Przy zakupie pierwszej kasy fiskalnej można skorzystać z ulgi na zakup tej kasy w kwocie 700 zł.

Żeby otrzymać zwrot za zakup kasy, trzeba dodatkowo spełnić 2 warunki:

- rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży przez podatnika przy użyciu kasy rejestrującej online;

- posiadać faktury potwierdzające zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup

Jeśli oba te warunki są spełnione, podatnik ma prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu ( bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Jeżeli warunki zostanÄ… speÅ‚nione to w przypadku czynnego podatnika VAT, należy to zrobić w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczÄ™to prowadzenie ewidencji sprzedaży, lub za okresy nastÄ™pujÄ…ce po tym okresie rozliczeniowym.

W przypadku podatnika zwolnionego z VAT, zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej może wystÄ…pić wyÅ‚Ä…cznie w formie zwrotu na rachunek bankowy podatnika. W zwiÄ…zku z czym, aby “nie-vatowiec” wystÄ…piÅ‚ o zwrot ulgi, musi zÅ‚ożyć wniosek zawierajÄ…cy: „imiÄ™ i nazwisko lub nazwÄ™ podatnika, jego dane adresowe oraz NIP, a w przypadku podatników Å›wiadczÄ…cych usÅ‚ugi przewozu osób oraz ich bagażu podrÄ™cznego taksówkami – dodatkowo informacjÄ™ o numerze licencji za wykonywanie transportu drogowego taksówkÄ… oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasÄ™ rejestrujÄ…cÄ… oraz numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu”, w terminie miesiÄ…ca nastÄ™pujÄ…cego po miesiÄ…cu, w którym rozpoczÄ™to prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej.

Business Partners Club sp. z o.o.,
tel. 33 818 00 69
sekretariat@bpc.pl

Robimy właściwe rzeczy
we właściwym czasie

11 Działów
20 Wykwalifikowanych opiekunów
30 Współpracujących specjalistów
4500+ Zakończonych analiz
Powrót do góry