ul. Komorowicka 39
43-300, Bielsko-Biała

Pn, Wt, Śr, Czw, Pt
8:00-16:00

sekretariat@bpc.pl
+48 730 65 50 50

2021-04-16

Jaką formę opodatkowania wybrać?

 
Aby optymalnie móc zarzÄ…dzać swoimi pieniÄ™dzmi każdy kto decyduje siÄ™ na bycie PrzedsiÄ™biorcÄ… musi odpowiedzieć sobie na pytanie – jakÄ… formÄ™ opodatkowania wybrać?

Odpowiedniego wyboru należy dokonać już na poczÄ…tku podjÄ™cia decyzji o otwarciu wÅ‚asnego biznesu gdyż już podczas rejestracji firmy należy wskazać sposób rozliczania siÄ™ z UrzÄ™dem Skarbowym.

I tak do wyboru mamy od najprostszej karty podatkowej czy też dziaÅ‚alnoÅ›ci nierejestrowanej po  ryczaÅ‚t lub KPIR. Czym siÄ™ różniÄ…? 

 

DZIAŁALNOŚĆ NIEZAREJSTROWANA

DziaÅ‚alność nierejestrowana (nierejestrowana) to jest taka forma dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej w której możesz robić wszystko to, co robi przedsiÄ™biorca, a pomimo to nie podlegasz prawie żadnym obowiÄ…zkom. Nie musisz mieć wpisu do Ewidencji DziaÅ‚alnoÅ›ci Gospodarczej CEIDG czy rejestrować siÄ™ jako pÅ‚atnik ZUS.

 

SÄ… dwa gÅ‚ówne warunki prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci nierejestrowanej:

 • w żadnym miesiÄ…cu kalendarzowym twoje przychody nie mogÄ… przekroczyć poÅ‚owy minimalnej pÅ‚acy (czyli w 2020 roku poziomu 1300 zÅ‚)
 • w ciÄ…gu ostatnich 5 lat (60 miesiÄ™cy) nie prowadziÅ‚eÅ› dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej (mowa tu o jednoosobowej dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej bÄ…dź spóÅ‚ce osobowej).

Jako przedsiębiorca decydujący się na taką formę opodatkowania możesz swobodnie:

 • sprzedawać produkty bezpoÅ›rednio, przez Allegro albo przez wÅ‚asny sklep internetowy
 • Å›wiadczyć usÅ‚ugi, zarówno firmom, jak osobom prywatnym
 • wystawiać rachunki
 • posÅ‚ugiwać siÄ™ nazwÄ… handlowÄ…
 • wynająć lokal na dziaÅ‚alność (chociaż to siÄ™ raczej nie opÅ‚aci)

 

Plusy:

 • Nie podlegasz obowiÄ…zkowi rejestracji w ewidencji dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej (CEIDG)
 • Możesz pominąć rejestrowanie siÄ™ w ZUS i urzÄ™dzie skarbowym jako przedsiÄ™biorca
 • Nie pÅ‚acisz regularnych, comiesiÄ™cznych skÅ‚adek ZUS
 • Najczęściej nie ma potrzeby wynajmowania ksiÄ™gowej do comiesiÄ™cznych obowiÄ…zków ksiÄ™gowych, dziÄ™ki czemu oszczÄ™dzasz od kilkudziesiÄ™ciu do ponad 200 zÅ‚ miesiÄ™cznie.

 

Minusy:

 • GÅ‚ównÄ… wadÄ… w stosunku do normalnej dziaÅ‚alnoÅ›ci jest jej skala. ProwadzÄ…c dziaÅ‚alność nierejestrowÄ… z definicji nie zarobisz wiÄ™cej niż 1300 miesiÄ™cznie, a w praktyce bÄ™dzie to raczej sporo mniej. Dlatego taki rodzaj dziaÅ‚alnoÅ›ci raczej nie nadaje siÄ™ na poważne źródÅ‚o utrzymania, a raczej jako możliwość przetestowania pomysÅ‚u na swój biznes.

 

KARTA PODATKOWA

Karta podatkowa jest jednÄ… z najmniej wymagajÄ…cych form opodatkowania dochodów w firmie. MogÄ… z niej skorzystać zarówno osoby fizyczne jak i wspólnicy spóÅ‚ek cywilnych osób fizycznych. 

Aby móc korzystać z tej formy należy do 20-tego stycznia na formularzu PIT-16 zÅ‚ożyć wniosek do wÅ‚aÅ›ciwego urzÄ™du skarbowego. Podatek opÅ‚acany jest w terminie nie standardowo do 20-stego dnia każdego miesiÄ…ca lecz do 7-go dnia każdego miesiÄ…ca, a za mc grudzieÅ„ do 28-go grudnia.

 

Dla każdego podatnika rozliczającego się w tej formie stawki podatku płaconego w formie karty podatkowej ustala w decyzji właściwy naczelnik urzędu skarbowego:
- na podstawie danych przedstawionych przez podatnika we wniosku PIT-16 ,
- kwot okreÅ›lonych w tabeli stanowiÄ…cej zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczaÅ‚towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiÄ…ganych przez osoby fizyczne.

Obwieszczeniem z 5 listopada 2019 r. (opublikowanym w Monitorze Polskim z 27 listopada 2019 r. -poz. 1141) Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju ustaliÅ‚ obowiÄ…zujÄ…ce w 2020 r.:

Przykładowe stawki karty podatkowej na 2020 rok:

szewc (naprawiajÄ…cy jedynie obuwie) bez pracowników w miejscowoÅ›ci zamieszkaÅ‚ej przez 5-50 tys. mieszkaÅ„ców zapÅ‚aci w 2020 roku 126 zÅ‚ miesiÄ™cznie,
tapicer bez pracowników w miejscowoÅ›ci powyżej 50 tys. mieszkaÅ„ców zapÅ‚aci w 2020 roku 298 zÅ‚ miesiÄ™cznie,
zÅ‚otnik-jubiler bez pracowników Å›wiadczÄ…cy usÅ‚ugi dla ludnoÅ›ci w miejscowoÅ›ci powyżej 5 tys. mieszkaÅ„ców (także powyżej 50 tys. mieszkaÅ„ców) zapÅ‚aci w 2020 r. 495 zÅ‚ miesiÄ™cznie,
krawcowa bez pracowników w miejscowoÅ›ci zamieszkaÅ‚ej przez 5-50 tys. mieszkaÅ„ców zapÅ‚aci w 2020 roku 147 zÅ‚ miesiÄ™cznie,
fryzjer damski w miejscowoÅ›ci zamieszkaÅ‚ej przez 5-50 tys. mieszkaÅ„ców z jednym pracownikiem zapÅ‚aci w 2020 roku 384 zÅ‚ miesiÄ™cznie, 
fryzjer mÄ™ski w takiej samej miejscowoÅ›ci (5-50 tys. mieszkaÅ„ców) i też z 1 pracownikiem zapÅ‚aci w 2020 roku 320 zÅ‚ miesiÄ™cznie, 
- osoba Å›wiadczÄ…ca usÅ‚ugi kosmetyczne (z 1 pracownikiem) w miejscowoÅ›ci zamieszkaÅ‚ej przez 5-50 tys. mieszkaÅ„ców zapÅ‚aci w 2020 roku 384 zÅ‚ miesiÄ™cznie, 
Å›lusarz bez pracowników w miejscowoÅ›ci do 5 tys. mieszkaÅ„ców zapÅ‚aci w 2020 roku 384 zÅ‚ miesiÄ™cznie,
- osoba Å›wiadczÄ…ca usÅ‚ugi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, zwiÄ…zanych z wykÅ‚adaniem i tapetowaniem Å›cian, izolatorskich, zwiÄ…zanych z wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych - dla ludnoÅ›ci (również przykÅ‚adowo w miejscowoÅ›ci zamieszkaÅ‚ej przez 5-50 tys. mieszkaÅ„ców z jednym pracownikiem) zapÅ‚aci w 2020 roku 630 zÅ‚ miesiÄ™cznie.

Plusy: 

 • brak obowiÄ…zku prowadzenia jakiejkolwiek ewidencji
 • wysokość stawki karty podatkowej uzależniona jest od liczby mieszkaÅ„ców dlatego taka forma opodatkowania jest korzystna dla przedsiÄ™biorców z maÅ‚ych aglomeracji,
 • jeżeli wysokość stawki karty podatkowej nie przewyższa kwoty skÅ‚adki zdrowotnej możliwej do odliczenia (7,75%) nie pÅ‚aci siÄ™ podatku,
 • brak obowiÄ…zku wyliczania miesiÄ™cznej zaliczki na podatek dochodowy – staÅ‚a kwota podatku wynika z decyzji otrzymanej z urzÄ™du skarbowego,
 • brak obowiÄ…zku prowadzenia ewidencji zatrudnienia.

Minusy:

 • możliwość zatrudnienia pracowników jedynie na umowÄ™ o pracÄ™,
 • nie można prowadzić innej pozarolniczej dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej poza tymi rodzajami, które sÄ… wymienione w art. 23 ustawy o zryczaÅ‚towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiÄ…ganych przez osoby fizyczne,
 • brak możliwoÅ›ci kwartalnego rozliczania podatku,
 • brak możliwoÅ›ci skorzystania z ulg podatkowych,
 • opÅ‚acanie staÅ‚ej kwoty podatku bez wzglÄ™du na to czy osiÄ…ga siÄ™ przychody czy też nie,
 • problemy z pozyskaniem kredytu na rozwój firmy.

 

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

RyczaÅ‚t należy do jednego z najprostszych sposobów rozliczania siÄ™ z urzÄ™dem skarbowym. Opodatkowaniu podlega tu przychód, który osiÄ…gamy z tytuÅ‚u prowadzonej dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej.

W ryczałcie obowiązuje 7 stawek podatkowych:

Stawka ryczałtu

Rodzaj przychodów

20%

 

Przychody osiÄ…gane w ramach wykonywania tzw. wolnych zawodów.

17%

 

Przychody ze świadczenia usług:

a) przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni audiowizualnych przez internet (PKWiU 63.11.2),

b) przez agencje pracy tymczasowej (PKWiU 78.20.1),

c) przez agentów i poÅ›redników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów (PKWiU 79.11.1), przez agentów i poÅ›redników turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych (PKWiU 79.11.2), przez organizatorów turystyki (PKWiU 79.12.1), zwiÄ…zanych z promowaniem turystyki (PKWiU 79.90.11.0), w zakresie informacji turystycznej (PKWiU 79.90.12.0), przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKWiU 79.90.20.0), w zakresie rezerwacji nieruchomoÅ›ci bÄ™dÄ…cych we wspóÅ‚wÅ‚asnoÅ›ci (PKWiU 79.90.31.0),

d) fotograficznych (PKWiU 74.20), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,

f) poradnictwa dla dzieci dotyczÄ…cego problemów edukacyjnych (PKWiU ex 85.60.10.0)

 

12,5%

przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze po przekroczeniu kwoty 100 000 zÅ‚

8,5%

 

a) przychody zwiÄ…zane ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),

d) przychody ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),

b) przychody ze Å›wiadczenia usÅ‚ug zwiÄ…zanych z dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1),

c) przychody z dziaÅ‚alnoÅ›ci polegajÄ…cej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiaÅ‚u powierzonego przez zamawiajÄ…cego,

d) prowizje uzyskane przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu

5,5%

 

a) przychodów z dziaÅ‚alnoÅ›ci wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów Å‚adunków taborem samochodowym o Å‚adownoÅ›ci powyżej 2 ton,

b) uzyskanej prowizji z dziaÅ‚alnoÅ›ci handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesiÄ™cznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,

3%

 

a) z dziaÅ‚alnoÅ›ci gastronomicznej, z wyjÄ…tkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartoÅ›ci alkoholu powyżej 1,5%,

b) z działalności usługowej w zakresie handlu.

 

Należy pamiÄ™tać jednak iż zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczaÅ‚towanym podatku dochodowym jest lista podmiotów, które obligatoryjnie nie mogÄ… opodatkować swoich dochodów ryczaÅ‚tem. WÅ›ród nich wymienia siÄ™ m.in.:

 • apteki,
 • handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 • dziaÅ‚alność polegajÄ…cÄ… na zakupie i sprzedaży wartoÅ›ci dewizowych,
 • lombardy,
 • dziaÅ‚alność gospodarczÄ… wolnych zawodów (poza firmami lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, poÅ‚ożnych, pielÄ™gniarek, tÅ‚umaczy oraz nauczycieli w zakresie Å›wiadczenia usÅ‚ug edukacyjnych polegajÄ…cych na udzielaniu lekcji na godziny),
 • Å›wiadczenie usÅ‚ug wymienionych w zaÅ‚Ä…czniku nr 2 do ustawy o zryczaÅ‚towanym podatku dochodowym (np. usÅ‚ugi reklamowe; usÅ‚ugi prawne, rachunkowo-ksiÄ™gowe i doradztwa podatkowego; usÅ‚ugi architektoniczne i inżynierskie).

Plusami sÄ…:

 • prosta ewidencja ksiÄ™gowa;
 • niskie i nieznaczne koszty prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci;
 • brak koniecznoÅ›ci prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz brak obowiÄ…zku przeprowadzania spisu z natury;
 • brak koniecznoÅ›ci prowadzenia karty przychodów pracowników w przypadku zatrudnienia;
 • w wielu przypadkach niższe stawki podatkowe;
 • możliwość rozliczania siÄ™ kwartalnie w przypadku rozpoczÄ™cia dziaÅ‚alnoÅ›ci lub gdy limit przychodów w poprzednim roku nie przekroczyÅ‚ równowartoÅ›ci 25.000,00 EUR.

 

Minusami sÄ…:

 • brak wspólnego rozliczania siÄ™ z małżonkiem;
 • brak możliwoÅ›ci rozliczania siÄ™ na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujÄ…cych dzieci;
 • limit przychodów, którego przekroczenie powoduje wyÅ‚Ä…czenie z możliwoÅ›ci opodatkowania siÄ™ ryczaÅ‚tem w roku nastÄ™pnym i konieczność prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów (równowartość 250.000,00 EUR w poprzednim roku podatkowym);
 • konieczność zapÅ‚aty podatku w przypadku straty.

 

KPIR -= ZASADY OGÓLNE lub LINIÓWKA

W Podatkowej Książce Przychodów i Rozchodów do wyboru mamy dwie opcje:

- rozliczanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa: 18% i 32%);

- zastosowanie podatku liniowego (19%).

W przeciwieÅ„stwie do ryczaÅ‚tu tu rozlicza siÄ™ koszty jakie ponosimy z tytuÅ‚u prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci, a to oznacza możliwość obniżenia kwoty odprowadzanego podatku.

 

Plusami sÄ…:

 • możliwość wspólnego rozliczania siÄ™ z małżonkiem, ale tylko w sytuacji opodatkowania na zasadach ogólnych;
 • brak pÅ‚atnoÅ›ci podatku w przypadku straty z dziaÅ‚alnoÅ›ci gdyż uwzglÄ™dnia siÄ™ koszty uzyskania przychodu;
 • możliwość zastosowanie podatku liniowego w sytuacji osiÄ…gania dużych przychodów;
 • brak limitu na odpisy amortyzacyjne w przypadku zakupu, najmu, leasingu lub dzierżawy samochodu osobowego o wartoÅ›ci do 150.000,00 PLN;
 • możliwość odliczenia 75% wydatków zwiÄ…zanych z eksploatacjÄ… osobowego samochodu firmowego w sytuacji gdy nie prowadzi siÄ™ ewidencji pojazdu lub wykorzystuje siÄ™ go również do celów prywatnych;
 • gdy prowadzona jest ewidencja a samochód jest wykorzystywany tylko dla celów sÅ‚użbowych odliczyć można 100% wydatków eksploatacyjnych;
 • uwzglÄ™dnianie wynagrodzenia najbliższych czÅ‚onków rodziny jako osób wspóÅ‚pracujÄ…cych w kosztach uzyskania przychodu;
 • jest korzystniejszy w przypadku wysokich kosztów prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci oraz w przypadku zatrudniania pracowników;
 • mamy Å›wiadomość ryzyka naszej dziaÅ‚alnoÅ›ci co wiąże siÄ™ z niepewnym przychodem – w tej sytuacji gdy nie ma przychodu nie ma podatku.

Minusami :

 • wyższe stawki podatkowe niż ma to miejsce w przypadku ryczaÅ‚tu;
 • bardziej skomplikowana ewidencja ksiÄ™gowa;
 • limit przychodów, którego przekroczenie powoduje wyÅ‚Ä…czenie z możliwoÅ›ci opodatkowania siÄ™ KPiR w roku nastÄ™pnym i konieczność prowadzenia ksiÄ…g rachunkowych (2.000.000,00 EUR w poprzednim roku podatkowym).

 

Która forma opodatkowania jest najlepsza? Sytuacja każdego przedsiÄ™biorcy jest inna i wszystko zależy od różnych czynników. Dlatego niezbÄ™dna jest odpowiednia analiza profilu dziaÅ‚alnoÅ›ci, kalkulacja przychodów i kosztów oraz indywidualne podejÅ›cie do każdego kto chce rozpocząć prowadzenie wÅ‚asnej dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej. Dopiero takie podejÅ›cie pozwoli nam wybrać najbardziej optymalne rozwiÄ…zanie dla każdego z nas.

 

 

Business Partners Club sp. z o.o.,
tel. 33 818 00 69
sekretariat@bpc.pl

Robimy właściwe rzeczy
we właściwym czasie

11 Działów
20 Wykwalifikowanych opiekunów
30 Współpracujących specjalistów
4500+ Zakończonych analiz
Powrót do góry