ul. Komorowicka 39
43-300, Bielsko-Biała

Pn, Wt, Śr, Czw, Pt
8:00-16:00

sekretariat@bpc.pl
+48 730 65 50 50

2021-03-29

Spółka z o.o. czy działalność gospodarcza?

 
NadszedÅ‚ czas na realizacjÄ™ Twoich marzeÅ„ i budowanie niezależnoÅ›ci finansowej. PostanowiÅ‚eÅ› otworzyć firmÄ™. Zastanawiasz siÄ™ jakÄ… formÄ™ prawnÄ… wybrać, aby Twój biznes byÅ‚ dochodowy, nie generowaÅ‚ niepotrzebnych kosztów przy minimum formalnoÅ›ci, a w przypadku niepowodzenia nie obciążaÅ‚ Twojego majÄ…tku? Jaka forma prawna bÄ™dzie najlepsza w Twoim przypadku? Jednoosobowa dziaÅ‚alność gospodarcza czy spóÅ‚ka z o.o.?  Podpowiemy, która opcja jest dla Ciebie najbardziej odpowiednia!

 

Podstawy dobrze prosperujÄ…cej firmy

Pierwszym krokiem jest ustalenie swojego życiowego celu, czyli co chcemy osiÄ…gnąć? Dlaczego to jest takie ważne? To nasza wewnÄ™trzna motywacja i Å›wiadomość celu pomoże nam przezwyciężyć oraz przetrwać codzienne trudnoÅ›ci w prowadzeniu wÅ‚asnej firmy. Jest to gÅ‚ówny i najważniejszy element, by Twoja firma mogÅ‚a siÄ™ rozwijać pomimo napotykanych przeszkód.

OkreÅ›l ryzyko finansowe 

JeÅ›li posiadasz już odpowiedniÄ… motywacjÄ™ i Å›wiadomość celu nadszedÅ‚ czas na Twój pierwszy wybór: dziaÅ‚alność gospodarcza czy spóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ…?  

W gÅ‚owie zaczynajÄ… pojawiać siÄ™ ważne pytania “co jest korzystniejsze dg czy sp. z o.o.” , “jakie sÄ… wady i zalety spóÅ‚ki z o.o ”, “kiedy przeksztaÅ‚cić dziaÅ‚alność w spóÅ‚kÄ™ z o.o.” 

Przed podjÄ™ciem decyzji warto jest też zwrócić uwagÄ™ na formy opodatkowania dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej oraz przeanalizować jak wyglÄ…da różnica krok po kroku przy otwarciu dziaÅ‚alnoÅ›ci w CEiDG, jak i spóÅ‚ki z o.o. online (o tym bÄ™dÄ… PaÅ„stwo mogli przeczytać w nastÄ™pnych artykuÅ‚ach).  

Jednak najważniejszÄ… kwestiÄ…, na którÄ… każdy przyszÅ‚y przedsiÄ™biorca zawsze musi zwracać uwagÄ™, to ryzyko zwiÄ…zane z prowadzonÄ… dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ…, a przede wszystkim ryzyko zwiÄ…zane z pÅ‚ynnoÅ›ciÄ… finansowÄ…. Z pomocÄ… mogÄ… nam przyjść takie pytania jak: 

 

 • Czy lokal bÄ™dzie wÅ‚asnoÅ›ciowy, czy wynajmowany? 
 • Czy bÄ™dziesz zatrudniaÅ‚ pracowników, czy bÄ™dziesz swój biznes prowadziÅ‚ sam?
 • UsÅ‚ugi bÄ™dÄ… Å›wiadczone (towary bÄ™dÄ… sprzedawane) osobom fizycznym czy firmom?
 • Czy towary (usÅ‚ugi) bÄ™dÄ… oferowane również podmiotom zagranicznym (należy wtedy wziąć również pod uwagÄ™ ryzyko walutowe)?
 • Czy w twojej branży wystÄ™puje sezonowość?
 • Czy dysponujesz wystarczajÄ…cymi Å›rodkami finansowymi na poczÄ…tkowÄ… inwestycjÄ™ (np. zakup wyposażenia i urzÄ…dzeÅ„, adaptacja lokalu lub zakup Å›rodka transportu)?
 • Czy planujesz dodatkowe inwestycje w przyszÅ‚oÅ›ci i w jaki sposób chcesz je finansować?

Jeden z kolejnych wpisów bÄ™dzie poÅ›wiÄ™cony w caÅ‚oÅ›ci finansowaniu zewnÄ™trznemu.

Kto i kiedy powinien wybrać spóÅ‚kÄ™ z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ…? 

To rozwiÄ…zanie jest polecane dla firm, które posiadajÄ… duże ryzyko utraty pÅ‚ynnoÅ›ci finansowej i z tego wzglÄ™du potrzebujÄ… prawnego zabezpieczenia osobistego majÄ…tku.

Zalety sp. z o.o.:

- zabezpiecza osobisty majÄ…tek (wyÅ‚Ä…czenie odpowiedzialnoÅ›ci wspólników),

- spóÅ‚ka odpowiada za swoje zobowiÄ…zania,

- możliwość zarejestrowania online (nieduże koszty założenia).

 Wady sp. z o.o :

- droższa w obsÅ‚udze w porównaniu z DG (peÅ‚na ksiÄ™gowość), 

- prowadzenie związane jest z wieloma kwestiami formalnymi (np. sprawozdania finansowe lub podejmowanie uchwał),

- wÅ‚aÅ›ciciel (udziaÅ‚owiec) nie można dowolnie dysponować Å›rodkami finansowymi spóÅ‚ki,

- podwójne opodatkowanie

W jakim przypadku wybrać dziaÅ‚alność gospodarczÄ…?  

Pani Wiola jest fryzjerkÄ… i chciaÅ‚aby otworzyć swój salon fryzjerski. Na jej przykÅ‚adzie polecane jest otwarcie dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, ponieważ w modelowym przypadku nie ponosi zbyt dużego ryzyka zwiÄ…zanego z pÅ‚ynnoÅ›ciÄ… finansowÄ….

Jej klientami sÄ… osoby fizyczne, które po wykonaniu usÅ‚ugi od razu za niÄ… pÅ‚acÄ…. Z tego powodu Pani Wiola może natychmiast dysponować Å›rodkami, które zarobiÅ‚a i zapÅ‚acić powstaÅ‚e zobowiÄ…zania, np. za wynajem pomieszczenia wraz z mediami, za materiaÅ‚y i wyposażenie wykorzystywane w dziaÅ‚alnoÅ›ci, za ZUS i podatki. Tym bardziej, jeżeli dziaÅ‚alność jest wykonywana osobiÅ›cie i nie ma potrzeby zatrudniania pracowników.

Zalety działalności gospodarczej:

- tańsza w obsłudze i założeniu

- właściciel może dowolnie dysponować środkami finansowymi zarobionymi na działalności gospodarczej

- brak wielu formalności (np. obowiązek przygotowywania sprawozdań finansowych lub podejmowania uchwał),

- możliwość zarejestrowania online (należy pamiętać, że wpisy do CEiDG są bezpłatne)

- opodatkowanie

Wady działalności gospodarczej:

- odpowiedzialność majątkiem osobistym

- odpowiedzialność prawna i finansowa


Kiedy przeksztaÅ‚cić dziaÅ‚alność gospodarczÄ… w sp. z o.o.? 

Jeżeli pierwotne zaÅ‚ożenia nie sÄ… już wystarczajÄ…ce i trzeba zacząć tworzyć bardziej skomplikowanÄ… konstrukcjÄ™, to najlepiej skorzystać z usÅ‚ug specjalistów i profesjonalnych doradców, którzy pomogÄ… w podjÄ™ciu decyzji, zwrócÄ… uwagÄ™ na możliwe puÅ‚apki czekajÄ…ce po drodze i podpowiedzÄ… jaki jest najlepszy sposób na zminimalizowanie ryzyka. 

Jest jednak kilka sytuacji, które powinny zwrócić naszÄ… uwagÄ™ skÅ‚aniajÄ…c do gÅ‚Ä™bszej analizy przeksztaÅ‚cenia dziaÅ‚alnoÅ›ci w sp. z o.o. : 

 1. DziaÅ‚alność jest wspólnym przedsiÄ™wziÄ™ciem dwóch lub wiÄ™cej osób.
 2. Wzrasta wielkość danego przedsiÄ™wziÄ™cia i zaangażowania Å›rodków finansowych.
 3. PowstaÅ‚a potrzeba ochrony wÅ‚asnego majÄ…tku osobistego szczególnie gdy rozwój firmy jest uzależniony od finansowania zewnÄ™trznego (rozwiniemy ten temat w kolejnym wpisie)
 4. Moment sukcesji i przekazanie sterów wybudowanego przedsiÄ™wziÄ™cia generacji lub profesjonalnemu zarzÄ…dcy, który swoimi umiejÄ™tnoÅ›ciami przyczyni siÄ™ do jego rozwoju.

Różnice przy zamykaniu dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej oraz sp. z o.o.

W pierwszej kolejności trzeba mieć na uwadze, że prowadzenie działalności gospodarczej powinno być podyktowane czynnikami finansowymi, tzn. w momencie kiedy dokładamy do naszego biznesu i zarabiają na nas kontrahenci, instytucje państwowe i/lub pracownicy, a nam na koniec miesiąca nie zostaje nic lub bilans jest nawet ujemny, to to jest właśnie ten moment, by podjąć trudną decyzję i coś radykalnie zmienić lub zamknąć firmę.

W przypadku dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej prowadzonej osobiÅ›cie jej zamkniÄ™cie lub zawieszenie jest równie proste jak jej otwarcie. Wystarczy zÅ‚ożyć odpowiedni wniosek do CEiDG. W przypadku zamkniÄ™cia spóÅ‚ki z o.o. kwestie formalne sÄ… bardziej skomplikowane i zwiÄ…zane sÄ… z dodatkowymi wymogami. Operacja ta jest znacznie bardziej czasochÅ‚onna niż w przypadku zamkniÄ™cia DG. 

Należy mieć jednak na uwadze, że spóÅ‚ka z o.o. może stać siÄ™ atrakcyjnym aktywem, które można spieniężyć, o ile uda siÄ™ znaleźć kupca chÄ™tnego do przejÄ™cia posiadanych udziaÅ‚ów.

Business Partners Club sp. z o.o.,
tel. 33 818 00 69
sekretariat@bpc.pl

Robimy właściwe rzeczy
we właściwym czasie

11 Działów
20 Wykwalifikowanych opiekunów
30 Współpracujących specjalistów
4500+ Zakończonych analiz
Powrót do góry