ul. Komorowicka 39
43-300, Bielsko-Biała

Pn, Wt, Śr, Czw, Pt
8:00-16:00

sekretariat@bpc.pl
+48 730 65 50 50

2019-06-11

Płynność finansowa. Kilka istotnych prawd

PÅ‚ynność finansowa obok takich obszarów jak: rentowność, zadÅ‚użenie i sprawność dziaÅ‚ania należy do kluczowych zagadnieÅ„ zwiÄ…zanych z finansami firmy. Jest takim papierkiem lakmusowym i pokazuje na ile podmiot jest w stanie regulować bieżące zobowiÄ…zania. W praktyce wykorzystuje siÄ™ do tego takie skÅ‚adniki majÄ…tku, które sÄ… Å‚atwe do spieniężenia. PatrzÄ…c na to jak ważna jest pÅ‚ynność finansowa, istotne jest by szefostwo firmy poddawaÅ‚o je staÅ‚ej analizie.

Tutaj mogÄ… przydać siÄ™ wskaźniki, które pokażą w jaki sposób przez aktywa obrotowe, realizowane sÄ… zobowiÄ…zania krótkoterminowe. Cele przedsiÄ™biorstwa - w dÅ‚uższej perspektywie czasu - mogÄ… być kreÅ›lone na kilku polach, to na przykÅ‚ad wzrost wartoÅ›ci rynkowej lub wzrost majÄ…tku. Summa summarum firma powinna generować takie zasoby gotówki, aby Å›rodki pieniężne wystarczaÅ‚y na bieżące regulowanie zobowiÄ…zaÅ„.
W zakresie teorii pÅ‚ynność finansowa podlega dwojakim podziaÅ‚om, to podziaÅ‚ na czynniki determinujÄ…ce: wewnÄ™trzne i zewnÄ™trzne. W tym pierwszym przypadku spojrzeć trzeba na strategiÄ™ finansowania firmy i pozostajÄ…cÄ… w relacji np. strukturÄ™ aktywów i pasywów, wartość aktywów obrotowych, wielkość sprzedaży, czy tak ważnÄ… umiejÄ™tność jak zarzÄ…dzanie zapasami. W odniesieniu do zewnÄ™trznych czynników, tutaj wpÅ‚yw na kondycjÄ™ i jednoczeÅ›nie pÅ‚ynność finansowÄ… przedsiÄ™biorstwa może mieć realizowana polityka paÅ„stwa, w zakresie choćby wysokoÅ›ci podatków lub kosztów staÅ‚ych zwiÄ…zanych z zatrudnieniem pracowników.
SytuacjÄ… absolutnie alarmowÄ… jest niezdolność firmy do spÅ‚aty bieżących zobowiÄ…zaÅ„, inaczej okreÅ›lana jako niewypÅ‚acalność. Ten stan poprzedza niemożność spÅ‚aty zobowiÄ…zaÅ„ krótkoterminowych. Co na to wpÅ‚ywa? Przyczyny mogÄ… być różne. Winy należy szukać m.in. w zbyt liberalnej polityce firmy, która może przejawiać siÄ™ np. w wydÅ‚użaniu terminów pÅ‚atnoÅ›ci. To także czynniki niezależne od analizowanego podmiotu, jak bankructwo jednego z gÅ‚ównych odbiorców (towaru/usÅ‚ug).
Utrata pÅ‚ynnoÅ›ci finansowej może wywoÅ‚ać efekt domina i pociÄ…gnąć za sobÄ… caÅ‚y szereg negatywnych konsekwencji, takich jak utrata pozycji na rynku czy utrata elastycznoÅ›ci w podejmowaniu decyzji. Oczywistym nastÄ™pstwem jest wstrzymanie (w Å‚agodnym wydaniu ograniczenie) rozwoju przedsiÄ™biorstwa i pogorszenie wyników finansowych, to z powodu wzrostu kosztów operacyjnych, a zarazem spadku sprzedaży.
StÄ…d mamy kilka rad dla mikro i Å›rednich przedsiÄ™biorstw. Jedne majÄ… charakter ogólny, inne sÄ… bardziej szczegóÅ‚owe. Do tych pierwszych zaliczyć można tworzenie i prowadzenie budżetu firmy oraz - na bieżąco - dbanie o politykÄ™ finansowÄ…. Ważne jest przy wejÅ›ciu w nowy projekt ustalenie poziomu jego rentownoÅ›ci z oszacowaniem ryzyka co do osiÄ…gniÄ™cia wyników. Szefostwo firmy każdorazowo powinno pamiÄ™tać o dywersyfikacji portfela strategicznych przychodów. Należy także stworzyć poduszkÄ™ finansowÄ…, która bÄ™dzie peÅ‚niÅ‚a rolÄ™ rezerwy Å›rodków.
Informacje zawarte w artykule byÅ‚y pomocne? Skontaktuj siÄ™ z nami przekażemy Ci wiÄ™cej informacji, a przede wszystkim pomożemy utrzymać w cuglach finanse firmy. Dla Business Partners Club pracujÄ… specjaliÅ›ci z kilkunastu branż, których wiedza uzupeÅ‚nia poszczególne zagadnienia nie tylko z rynku stricte finansów.

fot. pixabay.com

Business Partners Club sp. z o.o.,
tel. 33 818 00 69
sekretariat@bpc.pl

Robimy właściwe rzeczy
we właściwym czasie

11 Działów
20 Wykwalifikowanych opiekunów
30 Współpracujących specjalistów
4500+ Zakończonych analiz
Powrót do góry