ul. Komorowicka 39
43-300, Bielsko-Biała

Pn, Wt, Śr, Czw, Pt
8:00-16:00

sekretariat@bpc.pl
+48 730 65 50 50

2017-09-09

Forum Gospodarcze Polonii Åšwiata

Forum Gospodarcze Polonii Åšwiata jest miejscem spotkaÅ„ reprezentantów polonijnych przedsiÄ™biorstw, izb handlowych, gospodarczych, zwiÄ…zków oraz stowarzyszeÅ„ dziaÅ‚ajÄ…cych oraz zarejestrowanych na staÅ‚e poza PolskÄ…. Forum odbyÅ‚o siÄ™ 4-5 wrzeÅ›nia w Tarnowie.

Wydarzenie ma na celu stworzenie dialogu, debat oraz internacjonalizacji i integracji Å›rodowiska biznesu w strefie przedsiÄ™biorczoÅ›ci. Firmy, które spotykajÄ… siÄ™ podczas forum majÄ… poza celem ekonomicznym wspólnÄ… tożsamość kulturowÄ…, historiÄ™ oraz pochodzenie, natomiast patriotyzm gospodarczy jest misjÄ… i dewizÄ… wszystkich uczestników.

W ubiegÅ‚ym roku podczas zgromadzenia pojawili siÄ™ przedstawiciele polonijnych firm z 23 krajów Å›wiata. Podczas tegorocznego forum spotkaÅ‚y siÄ™ polonijne organizacje biznesowe z Europy, Azji, Bliskiego Wschodu, Ameryki PóÅ‚nocnej i PoÅ‚udniowej oraz krajów byÅ‚ego bloku WNP.

DziÄ™ki tarnowskim spotkaniom wielu uczestniczÄ…cych w Forum polskich przedsiÄ™biorców rozpoczęło już wspóÅ‚pracÄ™ i wymianÄ™ handlowÄ…. Polskie firmy uzyskaÅ‚y dostÄ™p do nowych, atrakcyjnych rynków zbytu i z powodzeniem eksportujÄ… swoje produkty.

Coroczne forum przyciÄ…ga także autorytety z dziedziny ekonomii, handlu miÄ™dzynarodowego oraz promocji. WÅ›ród zaproszonych obecni sÄ… również politycy i eksperci, na co dzieÅ„ zajmujÄ…cy siÄ™ zagadnieniami gospodarczymi lub biorÄ… udziaÅ‚ w pracach legislacyjnych zwiÄ…zanych z ustanowieniem aktów prawnych dotyczÄ…cych prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej w Polsce, a także odpowiedzialnych za promocjÄ™ i wizerunek Polski w Åšwiecie. Z zainteresowaniem i uwagÄ… przysÅ‚uchujÄ… siÄ™ propozycjom, sugestiom oraz uwagom Å›rodowisk biznesowych Polonii, które doskonale zna reguÅ‚y oraz dobre praktyki, które należy stosować i wykorzystywać na rynkach zewnÄ™trznych.
Business Partners Club reprezentowali Petr Sznapka oraz Tomasz Onderek, którzy spotkali siÄ™ z Konsulem Honorowym Ekwadoru, natomiast dyplomata zadeklarowaÅ‚, że przybÄ™dzie na przyszÅ‚oroczny turniej golfowy. Na forum pojawiÅ‚a siÄ™ także prof. zw. dr hab. Zofia WysokiÅ„ska, która bÄ™dzie naszym goÅ›ciem podczas październikowego rautu BPC.

Business Partners Club sp. z o.o.,
tel. 33 818 00 69
sekretariat@bpc.pl

Robimy właściwe rzeczy
we właściwym czasie

11 Działów
20 Wykwalifikowanych opiekunów
30 Współpracujących specjalistów
4500+ Zakończonych analiz
Powrót do góry