ul. Komorowicka 39
43-300, Bielsko-Biała

Pn, Wt, Śr, Czw, Pt
8:00-16:00

sekretariat@bpc.pl
+48 730 65 50 50

2017-06-07

Czy wynajem długoterminowy to lepsza alternatywa leasingu?

Zarówno najem, jak i leasing, umożliwiają odpÅ‚atne korzystanie z cudzej wÅ‚asności. Te dwie formy wynajmu, pomimo że sÄ… pod wieloma wzglÄ™dami do siebie podobne, cechujÄ… istotne różnice. 

Każda z nich posiada bowiem określone wady i zalety, które decydują o atrakcyjności konkretnej umowy w danych okolicznościach faktycznych. Odrębności najmu i leasingu zadecydowały, o oddzielnym uregulowaniu tych instytucji w kodeksie cywilnym.


Najistotniejsza różnica pomiÄ™dzy leasingiem a najmem dÅ‚ugoterminowym zwiÄ…zana jest z celem zawieranej umowy. JeÅ›li przedsiÄ™biorca nastawiony jest tylko na używanie samochodu – lepszÄ… opcjÄ… jest dÅ‚ugoterminowy wynajem. Gdy przedsiÄ™biorca jest nastawiony na eksploatacjÄ™ oraz na późniejszy zakup auta (po upÅ‚ywie okresu wynajmu) – leasing jest korzystniejszÄ… formÄ…. Daje ono późniejsze prawo do kupna pojazdu po cenie preferowanej.

Zarówno umowa leasingu, jak i najmu, zawierana jest na czas okreÅ›lony, a przy jej zawarciu otrzymujemy z góry ustalony harmonogram spÅ‚aty rat. OpÅ‚aty za wynajem i leasing sÄ… wliczone w koszty firmy oraz odliczane od podatku VAT, w zależnoÅ›ci od formy wykorzystywania samochodu. Umowa najmu dÅ‚ugoterminowego może, ale nie musi, zapewnić caÅ‚oÅ›ciowÄ… obsÅ‚ugÄ™ pojazdów, obejmujÄ…cÄ… peÅ‚ne Å›wiadczenia dodatkowe m.in.: OC, AC, przeglÄ…dy, czy samochód zastÄ™pczy. Najczęściej sÄ… to pakiety, które mogÄ… być wliczane w ratÄ™, oczywiÅ›cie automatycznie powodujÄ…c zwiÄ™kszonÄ… opÅ‚atÄ™. Umowa leasingu nie zapewnia Å›wiadczeÅ„ dodatkowych, a wszystkie koszty, zwiÄ…zane z eksploatacjÄ… pojazdu, ponosi użytkownik.

Po zakoÅ„czeniu umowy najmu dÅ‚ugoterminowego, istnieje możliwość wykupu pojazdu, ale zazwyczaj jego koÅ„cowa wartość zbliżona jest do ceny rynkowej, a nie rzeczywistej. Daje on również możliwość Å‚atwej wymiany samochodu. Elastyczne warunki umowy sprawiajÄ…, że można niskim kosztem cieszyć siÄ™ czÄ™stÄ… wymianÄ… samochodu na nowszy, lepszy model. Po zakoÅ„czeniu umowy leasingu i po zapÅ‚aceniu ostatniej raty i opÅ‚at: wstÄ™pnej (do 20% wartoÅ›ci auta, wynoszÄ…cej w chwili zawarcia umowy) oraz koÅ„cowej (z reguÅ‚y 1% wartoÅ›ci), stajesz siÄ™ wÅ‚aÅ›cicielem pojazdu.KolejnÄ… różnicÄ… pomiÄ™dzy leasingiem a najmem dÅ‚ugoterminowym, jest brak opÅ‚aty wstÄ™pnej w umowie najmu. DziÄ™ki temu, przedsiÄ™biorca może poczÄ…tkowo wykorzystać mniej Å›rodków. DÅ‚ugoterminowy najem nie powoduje ograniczenia zdolnoÅ›ci kredytowej, jest to tylko staÅ‚a, miesiÄ™czna rata. Leasing, poza ratami, ma koszty utrzymania oraz wpÅ‚ywa na zdolność kredytowÄ… firmy lub przedsiÄ™biorcy.

  • Wynajem dÅ‚ugoterminowy jest dla osób ceniÄ…cych wygodÄ™, których nie interesujÄ… koszty serwisowe czy likwidacja usterek, oraz możliwość korzystania ze sprawnego auta.

  • Leasing natomiast, jest dla ludzi interesujÄ…cych siÄ™ zakupem samochodu na raty, które w wiÄ™kszoÅ›ci przypadków sÄ… bardziej opÅ‚acalne niż zwykÅ‚y kredyt celowy. GÅ‚ówna przewaga nad wynajmem to przejÅ›cie wÅ‚asnoÅ›ci, a niska kwota wykupu na koniec umowy, umożliwi jazdÄ™ wÅ‚asnym samochodem. JeÅ›li auto jest dobre i warto je zostawić na przyszÅ‚ość, to doskonaÅ‚e rozwiÄ…zanie dla osób, które dbajÄ… o pojazdy.

Marcin Mazurek - Menadżer BPC
tel. 727 929 413
e-mail: marcin.mazurek@bpc.pl

Robimy właściwe rzeczy
we właściwym czasie

11 Działów
20 Wykwalifikowanych opiekunów
30 Współpracujących specjalistów
4500+ Zakończonych analiz
Powrót do góry